Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 102 Luật BHXH, khoản 2 điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định người lao động (NLĐ) có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ NLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ NSDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.