Ông Lê Văn Khoa, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và biết người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động. Do vậy, công ty đã thu hồi các bản hợp đồng do trưởng phòng nhân sự ký để ký lại theo đúng thẩm quyền.