Không thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm

Theo đó, khi có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm và gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó (tính đến ngày cuối cùng của tháng). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm. BHXH cũng lưu ý các đơn vị thông báo cho người lao động (NLĐ) khi thôi việc nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc khác thì đăng ký tham gia ngay BHYT hộ gia đình (trước 10 ngày khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng để được gia hạn thẻ) nhằm bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục theo quy định của Luật BHYT.

Trường hợp NLĐ báo giảm đang mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo nguy hiểm có yêu cầu đóng hết giá trị thẻ còn lại để khám chữa bệnh trong khi chờ tham gia BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo yêu cầu của NLĐ và đơn vị sử dụng lao động.

T.Ngôn