Quyết định 2269/QĐ-TTg đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về BHTN như sau: Rà soát, hoàn thiện, đồng bộ các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương, BHXH để có sự liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chính sách BHTN; sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, gắn BHTN với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và BHXH. Hằng năm, các bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHTN, từ đó đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Quyết định 2269/QĐ-TTg cũng đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp khác như: hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện BHTN bảo đảm tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thực hiện BHTN; nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện BHTN.

Đ.Viên