Ông Lê Văn Tâm, trưởng phòng tài chính, trả lời: Trong thời gian làm việc, anh Khôi được công ty cho vay 12 triệu đồng để mua xe máy. Khi anh xin nghỉ việc, công ty có yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ để công ty ra quyết định nghỉ việc nhưng anh không thực hiện. Sau khi tính toán, cấn trừ, chúng tôi thấy tiền lương và các khoản hoa hồng của anh còn lại 11 triệu đồng. Mời anh liên hệ để nhận.