Nâng chất thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Trong đó, ký trong nhiệm kỳ 2013-2018 là 5.302 bản TƯLĐTT, gia hạn, sửa đổi 5.093 bản TƯLĐTT. Ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số lượng lao động lớn, CĐ cấp trên đã hỗ trợ, hướng dẫn CĐ cơ sở thương lượng tập thể, qua đó đã nâng tỉ lệ ký kết TƯLĐTT tại khu vực này từ 60,51% vào đầu nhiệm kỳ lên 66,05% vào cuối nhiệm kỳ.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bản TƯLĐTT trong nhiệm kỳ 2013-2018 có nhiều thay đổi về chất lượng. Quy trình thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật đã được chú trọng thực hiện, đặc biệt là khâu tổ chức lấy ý kiến của tập thể người lao động (NLĐ) về nội dung thương lượng tập thể. Nội dung thương lượng tập trung nhiều hơn đến các vấn đề sát sườn với đời sống NLĐ như: tăng lương, thu nhập, nâng trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, bữa ăn ca cho NLĐ…

A.Khánh