Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo điều 7 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, những ngành nghề, công việc đặc thù và thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ quy định tại điểm d khoản 1 điều 35 và điểm d khoản 2 điều 36 Bộ Luật Lao động gồm: thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay; người quản lý doanh nghiệp (DN) theo quy định của Luật DN; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được DN Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài; trường hợp khác do pháp luật quy định. Khi NLĐ làm ngành nghề, công việc quy định tại khoản 1 điều này đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với những NLĐ này thì thời hạn báo trước như sau: Ít nhất 120 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; ít nhất bằng 1/4 thời hạn của HĐLĐ đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng.