Nhiều ưu đãi mới cho lao động dôi dư

Đáng chú ý, NĐ bổ sung đối tượng là NLĐ được tuyển dụng lần cuối cùng sau ngày 21-4-1998 hoặc 26-4-2002 (đối với trường hợp giải thể, phá sản) chấm dứt hợp đồng lao động; đồng thời, bỏ đối tượng áp dụng là NLĐ dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

NĐ cũng sửa đổi, bổ sung về các chính sách lao động dôi dư. Cụ thể, đối với NLĐ được nghỉ hưu trước tuổi thì chỉ thay thế mức hỗ trợ một khoản tiền theo số năm đóng BHXH và tiền lương bình quân 5 năm cuối bằng mức hỗ trợ mỗi năm đóng BHXH 1 tháng lương cơ sở. Đối với NLĐ được tuyển dụng trước ngày 21-4-1998 khi công ty thực hiện cổ phần hóa, bán hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp thì thay thế trợ cấp 1 tháng lương bằng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại điều 49 Bộ Luật Lao động và hỗ trợ một khoản tiền cho mỗi năm làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp như: hỗ trợ 1,5 tháng lương cơ sở đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 20 năm; 0,5 tháng lương cơ sở đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm; 0,2 tháng lương cơ sở đối với NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 25 năm trở lên.

Đối với NLĐ được tuyển dụng trước ngày 26-4-2002 khi công ty bị giải thể, phá sản thì được trợ cấp thôi việc theo quy định điều 48 Bộ Luật Lao động và hỗ trợ một khoản tiền thay vì trợ cấp 1 tháng lương như quy định trước.

NĐ này thay thế NĐ số 91/2010/NĐ-CP và mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đồng thời, bổ sung một số chính sách đối với lao động dôi dư.

K.An