Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khi một người cùng lúc giao kết nhiều HĐLĐ thì người sử dụng lao động ký HĐLĐ đầu tiên sẽ đóng BHXH cho người lao động. Với HĐLĐ thứ 2 thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả BHXH vào lương. Bên cạnh đó, Luật Vệ sinh - An toàn lao động cũng quy định nếu một người lao động cùng lúc giao kết HĐLĐ với nhiều nơi, trong đó đã thực hiện đóng các khoản BHXH ở nơi đầu tiên, thì nơi thứ 2 và thứ 3 trở đi có trách nhiệm đóng phần bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động đó. Vì đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp ở nhiều nơi nên tiền lương để giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là tổng tiền lương của các nơi làm việc cộng lại. Trường hợp tổng tiền lương vượt quá 20 lần lương cơ sở thì được tính tối đa bằng 20 lần lương cơ sở.

Nơi nào đóng BHXH? - Ảnh 1.