Cụ thể, tại Nghị quyết 102, Chính phủ cho phép các trường công lập được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên (GV)  trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời thay cho số GV nghỉ thai sản và nghỉ hưu theo chế độ (chưa kịp tuyển dụng thay thế) và để bố trí GV dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với những cơ sở giáo dục dạy 2 buổi/ngày).

Nay Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với vị trí việc làm là GV các trường công lập (GVlà viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc) như sau:

- Căn cứ để ký HĐLĐ

+ Còn số lượng người làm việc chưa sử dụng so với số được cơ quan có thẩm quyền giao và không vượt định mức quy định hiện hành.

+ Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện ký HĐLĐ.

+ Các trường dựa vào các căn cứ nêu trên và xác định rõ thời điểm của số GV sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt để thực hiện ký HĐLĐ (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của Bộ, ngành, địa phương và quy định của pháp luật về HĐLĐ đối với các vị trí việc làm là giáo viên để kịp thời thay thế cho số GV, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 2/ngày).

NÓNG: Hướng dẫn mới về việc ký hợp đồng lao động với giáo viên - Ảnh 1.

+ Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch tuyển dụng của các trường đã được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số GV còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số GV nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Chế độ tiền lương

Việc xác định tiền lương làm căn cứ ký HĐLĐ và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về HĐLĐ trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần phải đảm bảo tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

A.Khánh