Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa BNN.

Cụ thể, người sử dụng lao động (NSDLĐ) được hỗ trợ kinh phí để khám BNN cho người lao động (NLĐ) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật AT-VSLĐ khi NLĐ có đủ các điều kiện sau đây:

1- Có thời gian đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

2- Đã được phát hiện BNN tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

NÓNG: Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Về mức hỗ trợ kinh phí khám BNN, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm NLĐ khám BNNsau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp

NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa BNN theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật AT-VSLĐ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1- Đã được chẩn đoán bị BNN  tại cơ sở khám bệnh, chữa BNN.

2- Đã tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa BNN.

3- Có tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây BNN.

NÓNG: Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp - Ảnh 2.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí chữa BNN. Theo đó, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá chữa bệnh tại thời điểm NLĐ chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

A.Chi