Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 22 BLLĐ năm 2019, phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của HĐLĐ nhưng không được sửa đổi thời hạn của HĐLĐ. Do đó, kể từ thời điểm BLLĐ năm 2019 có hiệu lực, công ty và người lao động không được gia hạn HĐLĐ bằng phụ lục mà phải ký kết HĐLĐ mới.

Đề nghị công ty ông Lâm căn cứ quy định trên để thực hiện.