Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với NLĐ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. Do đó, việc có tăng lương hằng năm cho NLĐ hay không, DN căn cứ theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế DN để thực hiện.