Theo đó, trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan chấp thuận qua cổng Thông tin điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4,5 và 8 Điều 172 Bộ Luật Lao động và điểm e,h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài thì người sử dụng lao động phải gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng NLĐ nước ngoài qua cổng thông tin điện tử.

Sử dụng lao động nước ngoài: Phải báo cáo giải trình nhu cầu - Ảnh 1.

Trong vòng 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động. Trường hợp báo cáo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-10-2017.

T.Ngôn