Cục Quan hệ lao động - Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa có công văn phúc đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ).

1. Về việc tạm thời chuyển người lao động (NLĐ) sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động (HĐLĐ)

a) Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ Luật Lao độngKhoản 3 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì hợp đồng lao động phải có nội dung về công việc và địa điểm làm việc của NLĐ, trong đó nội dung công việc là công việc mà NLĐ phải thực hiện.

b) Theo quy định tại Điều 35 của Bộ Luật Lao động thì trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.


Sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động sao cho đúng - Ảnh 1.

Thời gian tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao đông không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.


c) Theo quy định tại Điều 31 của Bộ Luật Lao độngKhoản 2 Điều 8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác trong các trường hợp sau: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước; do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp. Thời gian tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ.

.2. Về việc điều chỉnh tiền lương của NLĐ

Theo quy định tại Điều 24 của Bộ Luật Lao động thì phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ. Trường hợp phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Phụ lục HĐLĐ là một bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực như HĐLĐ.

Sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động sao cho đúng - Ảnh 2.
Trường hợp phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp nội dung HĐLĐ về tiền lương thay đổi thì người sử dụng lao động và NLĐ sử dụng phụ lục HĐLĐ để sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ cho phù hợp.

Tin -ảnh: K.Linh