Theo quy định tại khoản 1 điều 23 của Bộ Luật Lao động, khoản 3 điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ thì HĐLĐ phải có nội dung về công việc và địa điểm làm việc của NLĐ. Trong quá trình thực hiện, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung của HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung HĐLĐ được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới.

Thay đổi nội dung hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày - Ảnh 1.

Thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 3 ngày

Theo quy định tại điều 31 của Bộ Luật Lao động, khoản 2 điều 8 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ thì NSDLĐ có quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác trong các trường hợp sau: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; sự cố điện, nước, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp... Thời gian tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ. 

T.Ngôn