- Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động theo quy định tại điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019. Người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm giờ và bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong một năm khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019. Trường hợp người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (đã sử dụng hết 200 giờ trong một năm) phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019. Hồ sơ thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của đơn vị cung cấp phải bảo đảm các nội dung theo quy định.

Thời gian thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm giờ (mẫu số 02/PLIV phụ lục IV khoản 2 điều 62 ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ); phải có sự đồng ý của NLĐ khi làm thêm giờ. Các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải bảo đảm theo ngành nghề, công việc theo quy định tại điều 107 Bộ Luật Lao động năm 2019; điều 61 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ.