Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo điểm a, khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể: Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng; phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động… Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Ông có thể đối chiếu quy định nêu trên để đề nghị người sử dụng lao động thực hiện theo đúng quy định.