Tính lại trợ cấp thôi việc cho nhân viên

Bà Võ Thị Nga, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Khi còn là cơ sở sản xuất, công ty thỏa thuận với người lao động trả tất cả các khoản bảo hiểm, trợ cấp thôi việc vào lương. Tuy nhiên, đây chỉ là thỏa thuận miệng, không có văn bản xác thực. Vì vậy, công ty sẽ tính lại trợ cấp thôi việc cho anh Thái trong thời gian làm việc từ năm 2003 đến 2010.