Tính lương ngày thế nào mới đúng?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch, bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày). Chiếu theo quy định trên, vì tháng 9 có 30 ngày nên số ngày công chuẩn để tính lương phải là 30 - 4 = 26. Do đó, việc công ty lấy 27 ngày làm ngày công chuẩn để tính lương là không đúng.