Trả tiền làm thêm cho công nhân

Ông Nguyễn Văn Châu, giám đốc công ty, trả lời: Trạm biến thế bị hư là lý do bất khả kháng, không phải lỗi của công ty. Dù vậy, khi công nhân ngừng việc, công ty cũng trả lương ngừng việc đầy đủ. Về việc làm bù để bảo đảm sản lượng hàng hóa kịp tiến độ giao hàng, công ty sẽ trả tiền làm thêm cho công nhân đúng quy định vào kỳ lương tháng 10-2016.