Trả tiền những ngày phép chưa nghỉ

Bà Hoàng Thị Vân, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi đối chiếu sổ sách, chúng tôi thấy phản ánh của anh Thông là đúng. Ngay sau đó, giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan xúc tiến chi trả tiền những ngày phép chưa nghỉ cho anh Thông, tổng cộng là 72 ngày lương (tiền lương làm thêm trong những ngày nghỉ có lương bằng 300% tiền lương ngày làm việc bình thường). Về tiền đồng phục, tại thời điểm anh nghỉ việc, công ty chưa có kế hoạch chi chứ không phải không thanh toán. Khoản tiền này được trả vào đầu tháng 10-2016.