Ông Huỳnh Văn Nhã, phó giám đốc công ty, trả lời: Anh Nhựt cũng đã có đơn gửi ban giám đốc khiếu nại việc này và chúng tôi đã xem xét, giải quyết. Theo đó, phòng tài chính sẽ tính toán lại và mỗi tháng chỉ khấu trừ không quá 30% tiền lương của anh Nhựt cho tới khi nào hết nợ. Chúng tôi đã xin lỗi anh Nhựt về sơ suất này.