Theo Bộ Công Thương, hiện bộ có 55 xe đã quá thời gian sử dụng mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hỏng. Số xe này đã và đang làm thủ tục thanh lý. Ngoài ra, bộ có 2 xe của dự án, 22 xe phục vụ công tác chung đã sử dụng từ năm 2003-2005. Đặc biệt, Bộ Công Thương cho biết số xe phục vụ công tác chung đơn vị còn thiếu so với định mức, đề nghị được trang bị bổ sung 19 xe.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Công Thương cho biết qua rà soát, số ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Bộ Công Thương là 57. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương lập danh mục xe và đề xuất phương án xử lý.

P.Nhung