Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng. Theo khoản 2, Điều 169 của Bộ luật này: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Cách tính tuổi nghỉ hưu từ 2021 - Ảnh 1.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ quy định nêu trên, có thể tính được tuổi nghỉ hưu theo năm sinh của từng người dựa vào bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm sinh

Năm đủ tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Từ tháng 1-1961 đến 9-1961

2021

60 tuổi 3 tháng

Từ tháng 1-1966 đến 8-1966

2021

55 tuổi 4 tháng

Từ tháng 10-1961 đến 6-1962

2022

60 tuổi 6 tháng

Từ tháng 9-1966 đến 4-1967

2022

55 tuổi 8 tháng

Từ tháng 7-1962 đến 3-1963

2023

60 tuổi 9 tháng

Từ tháng 5-1967 đến 12-1967

2023

56 tuổi

Từ tháng 4-1963 đến 12-1963

2024

61 tuổi

Từ tháng 1-1968 đến 8-1968

2024

56 tuổi 4 tháng

Từ tháng 1-1964 đến 9-1964

2025

61 tuổi 3 tháng

Từ tháng 9-1968 đến 5-1969

2025

56 tuổi 8 tháng

Từ tháng 10-1964 đến 6-1965

2026

61 tuổi 6 tháng

Từ tháng 6-1969 đến 12-1969

2026

57 tuổi

Từ tháng 7-1965 đến 3-1966

2027

61 tuổi 9 tháng

Từ tháng 1-1970 đến 8-1970

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ tháng 4-1966 trở đi

2028

62 tuổi

Từ tháng 9-1970 đến 4-1971

2028

57 tuổi 8 tháng

Từ tháng 5-1971 đến 12-1971

2029

58 tuổi

Từ tháng 1-1972 đến 8-1972

2030

58 tuổi 4 tháng

Từ tháng 9-1972 đến 4-1973

2031

58 tuổi 8 tháng

Từ tháng 5-1973 đến 12-1973

2032

59 tuổi

Từ tháng 1-1974 đến 8-1974

2033

59 tuổi 4 tháng

Từ tháng 9-1974 đến 4-1975

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ tháng 5-1975 trở đi

2035

60 tuổi

Lưu ý: Trên đây chỉ là cách tính tuổi nghỉ hưu từ 2021 trong trường hợp người lao động làm việc trong điều kiện làm việc bình thường. Trong một số trường hợp khác, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn, theo khoản 3 và khoản 4, Điều 169 của Bộ Luật Lao động 2019.

Theo LuatVietnam