Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia BHTN và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Do Công ty S.L không đóng BHTN cho NLĐ nên có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ từ năm 2012 đến khi họ nghỉ việc. Trường hợp công ty không thực hiện, NLĐ có thể gửi đơn khiếu nại đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP để được can thiệp bảo vệ quyền lợi.

Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc? - Ảnh 1.