Đương nhiên được xóa kỷ luật

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 127 Bộ Luật Lao động, người lao động bị khiển trách sau 3 tháng kể từ ngày bị xử lý kỷ luật, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Như vậy, việc công ty xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách từ tháng 1-2016 nhưng đến tháng 7-2016 vẫn chưa xóa kỷ luật cho người lao động là không đúng quy định.