- Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 điều 2 Luật BHXH thì NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Như vậy, pháp luật không quy định người làm việc theo hợp đồng thử việc thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.