Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo điều 25 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), thời gian thử việc do người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây: Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp (DN) theo quy định của Luật DN, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN; không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Điều 26 Bộ Luật Lao động 2019 quy định tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do người sử dụng lao động và NLĐ thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.