Đoàn Văn Nhớ (nhodoan19...@gmail.com) hỏi: "Tôi sinh ngày 20-7-1960. Năm 2020, tôi đủ 60 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm. Xin cho hỏi, tôi sẽ làm thủ tục nghỉ hưu vào thời gian nào của năm 2020? Theo quy định tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Luật Lao động sửa đổi thì việc nghỉ hưu của tôi có bị ảnh hưởng không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo thông tin ông cung cấp, tháng 7-2020, ông đủ 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH thì thời điểm hưởng lương hưu đối với ông được tính từ ngày 1-8-2020. Trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm hưởng lương hưu (1-8-2020), ông hoặc người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH để được giải quyết. Ngày 20-11-2019, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), trong đó có sửa đổi về tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường. Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, do vậy, nếu ông đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2020 thì không bị ảnh hưởng về quy định tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định mới.