Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), LĐLĐ TP lưu ý CĐ cấp trên cơ sở hướng dẫn CĐ cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp (DN) xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của DN và mức lương ghi trong hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật. Khi điều chỉnh LTT vùng phải xem xét đến tay nghề của NLĐ, thời gian làm việc giữa NLĐ mới tuyển dụng với NLĐ có thâm niên tại DN để có mức điều chỉnh phù hợp, khuyến khích DN thỏa thuận trả cao hơn mức LTT vùng.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công nhân về tiền lương là lưu ý của LĐLĐ TP HCM đối với cac cấp Công đoàn
Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công nhân về tiền lương là lưu ý của LĐLĐ TP HCM đối với cac cấp Công đoàn

LĐLĐ TP cũng lưu ý CĐ cấp trên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cùng cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn CĐ cơ sở nội dung, phương pháp điều chỉnh LTT vùng; đồng thời chủ động cử cán bộ chuyên trách giám sát, hướng dẫn CĐ cơ sở trong quá trình điều chỉnh mức LTT vùng.

Tin-ảnh: Đ.Viên