Làm việc không trọn thời gian, vẫn được trợ cấp thôi việc

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật - LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 34, Bộ Luật Lao động thì NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như NLĐ làm việc trọn thời gian, có quyền bình đẳng về cơ hội việc làm, không bị phân biệt đối xử; được bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động. Căn cứ quy định trên, nếu công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ thì thời gian làm việc đó được tính để trả trợ cấp khi NLĐ thôi việc. Trợ cấp thôi việc cho NLĐ làm việc không trọn thời gian được tính như đối với NLĐ làm việc trọn thời gian.