Theo đó, ca làm việc của NLĐ tối đa là 12 giờ/ngày; tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày (không quá 300 giờ/năm). Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của NLĐ và tuân thủ quy định tại điều 59 và 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt phải tuân thủ quy định tại điều 108 Bộ Luật Lao động. Sau mỗi phiên làm việc, NLĐ làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

Dự thảo cũng quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của NLĐ trong nội quy lao động và thông báo cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

N.Tú