Người được ủy quyền có được sa thải nhân viên?

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, nếu tổng giám đốc ủy quyền hợp pháp cho giám đốc nhân sự giao kết hợp đồng lao động thì khi xảy ra việc vi phạm kỷ luật lao động, giám đốc nhân sự được phép triệu tập và chủ trì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động. Nếu vi phạm chỉ ở mức kỷ luật khiển trách thì giám đốc nhân sự có quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động. Đối với các hình thức xử lý kỷ luật khác thì sau khi kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, giám đốc nhân sự có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, đề nghị tổng giám đốc xem xét, ra quyết định chứ bản thân giám đốc nhân sự không có quyền ban hành quyết định sa thải người lao động.