Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì khi sử dụng lao động người nước ngoài đã kết hôn với người Việt Nam (có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn), doanh nghiệp không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc các thông tin gồm: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam. Như vậy, ở trường hợp nêu trên, công ty chị Hằng không phải làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, nhưng phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP HCM theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.