Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 48 Bộ Luật Lao động (BLLĐ), khi hợp đồng lao động (HĐLĐ) chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 điều 36 của BLLĐ thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Theo đó, trường hợp NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 BLLĐ chấm dứt HĐLĐ (khoản 4 điều 36 BLLĐ) thì NSDLĐ không có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. Theo quy định tại khoản 1 điều 166 và khoản 2 điều 167 BLLĐ thì NLĐ cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại điều 187 của bộ luật này; khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo HĐLĐ mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, NLĐ cao tuổi được hưởng các quyền lợi đã thỏa thuận theo HĐLĐ. Vì vậy, trường hợp NLĐ đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí mà làm việc cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên theo HĐLĐ, khi chấm dứt HĐLĐ đúng quy định pháp luật thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ theo đúng quy định.