Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 119 Bộ Luật Lao động 2019 và khoản 1 điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì DN, hộ kinh doanh sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản và phải đăng ký nội quy này tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi DN, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi ban hành nội quy lao động, DN, hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy này. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn DN, hộ kinh doanh sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. Trường hợp DN, hộ kinh doanh sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động và không phải đăng ký nội quy tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi DN, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh.