Mới đây, chủ cơ sở đột nhiên đưa ra bản nội quy gồm các quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; an toàn - vệ sinh lao động; trật tự nơi làm việc và thông báo áp dụng cho toàn bộ công nhân. Bản nội quy này do chủ tự biên soạn và ban hành, không đăng ký với cơ quan lao động, xin hỏi nó có thể được sử dụng để xử lý kỷ luật lao động không?".

Nội quy có hiệu lực không? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, nội quy lao động phải bảo đảm các nội dung: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn - vệ sinh lao động; việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; các hành vi vi phạm và hình thức xử lý... Các quy định không được trái với pháp luật lao động và pháp luật có liên quan. Trước khi ban hành, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của Công đoàn (CĐ) cơ sở; trường hợp chưa lập CĐ thì phải có ý kiến CĐ cấp trên cơ sở. Ngoài ra, người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Như vậy, bản nội quy do chủ cơ sở đưa ra chưa đáp ứng đầy đủ nội dung theo luật định; chưa tham khảo ý kiến của CĐ và đăng ký với cơ quan lao động nên không thể làm căn cứ xử lý kỷ luật lao động.