Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo điểm c khoản 2 điều 106 BLLĐ năm 2012 và khoản 3 điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì sau mỗi đợt làm thêm tối đa 7 ngày liên tục trong tháng, NSDLĐ phải bố trí để NLĐ nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại điều 97 BLLĐ. Tuy nhiên, tại BLLĐ năm 2019 không còn quy định này, do đó nếu công ty thỏa thuận với NLĐ làm thêm giờ thì phải trả lương làm thêm giờ cho họ theo quy định.