- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, có 3 hình thức trả lương cho NLĐ, gồm tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán. Trong đó, tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Theo quy định tại điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động thì NLĐ hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định tại điều 104 Bộ Luật Lao động. Theo nội dung câu hỏi thì NLĐ chưa nêu rõ hình thức trả lương của công ty trong hợp đồng lao động. Nếu công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian thì công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ khi NLĐ làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.