Ông Lê Anh Tuấn, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, phòng nhân sự đã kiểm tra và thấy rằng trong 6 ngày nghỉ trong tháng thì có 3 ngày anh Công nghỉ có phép. Do vậy công ty đã hủy bỏ quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để xử lýsa thải anh Công về việc vi phạm nghỉ không phép quá 5 ngày trong tháng. Cũng cần nói rõ là công ty chưa ban hành thông báo hay bất cứ quyết định nào đối với anh Công mà chỉ có phòng nhân sự trao đổi miệng với anh.