Trưởng phòng có được tổ chức họp xử lý kỷ luật?

Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc công ty, trả lời: Do tôi thường xuyên đi công tác nên đã ủy quyền việc ký hợp đồng với người lao động (NLĐ) cho trưởng phòng hành chính - nhân sự. Theo quy định, người giao kết hợp đồng là người được người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp có quyền tiến hành triệu tập, chủ trì cuộc họp xử lý kỷ luật lao động và ra quyết định xử lý kỷ luật lao động với hình thức khiển trách. Đối với hình thức xử lý khác thì sau khi kết thúc cuộc họp, người được ủy quyền có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, đề nghị người sử dụng lao động xem xét, ra quyết định. Công ty đã thực hiện đúng quy trình trên nên việc trưởng phòng hành chính - nhân sự họp xử lý kỷ luật anh Trường là hợp lệ.