Trại điên của nhà Phước Hạt

Một đồn mười, mười đồn trăm. Rồi nhà ai có người điên, chạy chữa không được thì mang đến đây. Giờ thì số trại viên đã 150 người

Trại điên của nhà Phước Hạt
Xem thêm