Bản lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam

Trong tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Cảnh sát biển Việt Nam luôn thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm, chủ động, nhạy bén, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh, giữ vững chủ quyền biển, đảo

Bản lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam
Xem thêm