Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư vừa được Bộ LĐ-TB-XH ban hành hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Thông tư nêu rõ nguyên tắc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Theo đó, thu thập thông tin thị trường lao động phải bảo đảm tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa. Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Lập kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ cơ quan, tổ chức và cá nhân được giao thu thập thông tin thị trường lao động có trách nhiệm lưu trữ thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Cơ quan được giao quản lý thông tin, dữ liệu thị trường lao động có các biện pháp để bảo đảm việc lưu trữ thông tin, dữ liệu an toàn, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn thông tin điện tử. Các thông tin được cập nhật, chia sẻ trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Việc làm bao gồm: Thông tin, dữ liệu về cung, cầu lao động, biến động cung, cầu lao động trên thị trường lao động, tình trạng, xu hướng việc làm; thông tin, dữ liệu về vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng.

Kết nối, chia sẻ thông tin thị trường lao động - Ảnh 1.

Phương thức tìm việc làm truyền thống sẽ dần thay thế bởi công nghệ số. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Người lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình lao động, việc làm kịp thời, đầy đủ cho người trực tiếp thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn hoặc cung cấp, cập nhật thông tin vào hệ thống. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp, cập nhật vào hệ thống. 

G.Nam