Ký hợp đồng ngắn hạn vì công việc không ổn định

Ông Lê Văn Trãi, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Quy trình sản xuất của công ty có một số công đoạn đơn giản, chỉ sử dụng lao động phổ thông. Thường thì công ty ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng, trả lương công nhật... Đối với số lao động ký hợp đồng 6 tháng, sau khi rà soát, chúng tôi thấy chỉ có khoảng dưới 10 người. Đây là những lao động làm theo hợp đồng khoán việc. Tuy ký hợp đồng 6 tháng nhưng nếu hoàn thành công việc sớm hơn thì họ có thể nghỉ. Công ty thật sự không thể ký hợp đồng dài hạn với người lao động vì không có nhu cầu; công việc lại không ổn định, thường xuyên.