Hồ Thị Thanh Mai (quận 2, TP HCM) hỏi: "Được biết, Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 có một số thay đổi về thời gian làm thêm giờ của NLĐ. Xin thông tin rõ hơn quy định này?".

- Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại BLLĐ 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây: phải được sự đồng ý của NLĐ; bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng; bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 107 BLLĐ 2019. Như vậy, từ ngày 1-1-2021, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ tối đa không quá 40 giờ trong 1 tháng và phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên.