Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 26 Luật BHXH quy định: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động (NLĐ) theo quy định tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định cụ thể theo điều kiện làm việc; thời gian tham gia đóng BHXH. Điều 110 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về nghỉ hằng tuần như sau: Mỗi tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho NLĐ được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. Như vậy, ngày nghỉ hằng tuần của công ty nơi bạn làm việc được xác định là ngày chủ nhật và số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong đợt điều trị của bạn được tính là 4 ngày.