Tập huấn về Luật Việc làm cho cán bộ Công đoàn

Tham gia tập huấn, cán bộ CĐ được trang bị những nội dung trọng tâm của Luật Việc làm như: các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động; việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; việc tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm...

Về Nghị định 27/CP, báo cáo viên lưu ý người sử dụng lao động khi thuê lao động giúp việc phải có giấy ủy quyền của các thành viên trong gia đình và thông báo với UBND xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải ký kết hợp đồng lao động và bảo đảm các chế độ, phúc lợi cho người lao động.

T.Nga