Công văn nêu rõ: Kể từ ngày 1-1-2017, mức lương tối thiểu (LTT) vùng áp dụng đối với người lao động (NLĐ) làm việc ở DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3.750.000 đồng/tháng. Trên cơ sở Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức LTT vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động, DN phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và gửi về Phòng Quản lý Lao động HEPZA trước ngày 20-12 trước khi phổ biến cho NLĐ biết. Bên cạnh đó, khi điều chỉnh LTT vùng, DN phải bảo đảm thực hiện xem xét nâng bậc lương định kỳ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy chế trả lương của DN.

Thực hiện tốt chính sách tiền lương sẽ giúp doanh nghiệp ngăn ngừa tranh chấp lao động
Thực hiện tốt chính sách tiền lương sẽ giúp doanh nghiệp ngăn ngừa tranh chấp lao động

HEPZA đề nghị lãnh đạo các DN quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về áp dụng mức tiền LTT vùng năm 2017, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể.

Tin-ảnh: T.Ngôn